AKTUALIZACJA KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PWN

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem funkcjonowania, z dniem 31 sierpnia 2021 r., Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PWN („Placówka”) pragniemy Państwa poinformować o zmianie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Główne zmiany wynikają ze zmiany celu
 i okresu przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci, będących konsekwencją zakończenia działalności operacyjnej Placówki i archiwizacją dokumentów. 

 

Dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania zostanie przekazana do Kuratorium Oświaty w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a pozostała dokumentacja zostanie zarchiwizowana przez PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych w dalszym ciągu jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. z siedzibą w W-wie przy ul. Gottlieba Daimlera 2.

2. Jak się skontaktować z Placówką

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
 o kontakt:

 

      @

 

pod adresem e-mail:

iod2@wszpwn.com.pl

     Otwarta koperta 

korespondencyjnie:

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

 

3. Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”. 

 

4. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

W związku z zakończeniem działalności, Placówka nie gromadzi już nowych danych osobowych.

Dotychczas zebrane dane osobowe będą przetwarzane:

Dane dotyczące przebiegu nauczania zostaną przekazane do archiwizacji przez Kuratorium Oświaty
 w Warszawie, zgodnie z informacją wskazaną w pkt 7 poniżej. 

5. Jak długo Szkoła przetwarza dane osobowe?

Dana osobowe zawarte w umowach z Państwem będą przetwarzane do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

 

6. Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

Ptaszek

dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

Ptaszek

sprostowania danych;

Ptaszek

usunięcia danych;

Ptaszek

ograniczenia przetwarzania

Ptaszek

przenoszenia danych;

Ptaszek

wniesienia sprzeciwu;

Ptaszek

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);

Ptaszek

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 

7. Komu są udostępniane dane osobowe?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi), dokumentacja przebiegu nauczania ze zlikwidowanych placówek jest przekazywana w ciągu miesiąca od dnia zakończenia likwidacji do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Warszawie. W tym trybie do archiwum Kuratorium Oświaty Placówka przekaże m.in.: arkusze ocen, księgi uczniów, dzienniki lekcyjne i dzienniki przedszkola oraz dokumenty nieodebrane (świadectwa nieodebrane przez uczniów). 

 

8. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Placówka nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

 

9. Profilowanie

Dane osobowe nie są profilowane.

 

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2021 r.