Program

Wprowadzenie do dwujęzyczności

Łagodnie wprowadzamy dziecko w dwujęzyczność. Zapewniamy mu codzienny, kilkugodzinny kontakt z językiem angielskim. Anglojęzyczna wychowawczyni komunikuje z dziećmi wyłącznie w tym języku. Dodatkowo proponujemy codzienne zajęcia z anglistką oraz zajęcia z nativem. Dziecko słyszy więc język angielski od kilku osób. Zajęcia prowadzone są metodą projektu, zabawy dydaktycznej, w czasie której celem nie jest nauka języka angielskiego, tylko realizacja wyznaczonych celów edukacyjnych i ludyczne po angielsku. Na tym etapie, w naturalny sposób można jeszcze sprawić, że język angielski nie będzie traktowany jak przedmiot szkolny, ale jako narzędzie komunikacji. Dziecko zaczyna coraz więcej rozumieć, nie boi się popełnić błędu, jest zadowolone, kiedy komunikat przechodzi w obie strony. Nie straszymy dziecka klasówkami, ocenami, nie demotywujemy niepowodzeniami. Po prostu … komunikujemy.

Rozwijanie kompetencji matematycznych

Stawiamy na matematykę! Rozwój logicznego myślenia i kompetencji matematycznych w wieku 5-6 lat pomoże w dużym stopniu uniknąć problemów z matematyką w dalszych etapach edukacyjnych. Korzystamy z programu „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2018/19 wprowadzamy również innowacyjną metodę Lego Education „More to math”, która wykorzystuje klocki LEGO wraz ze specjalnym oprogramowaniem do rozwijania kompetencji matematycznych dzieci. Proponujemy również grę w szachy od piątego roku życia. W klasach I – III naszej Szkoły, szachy są w programie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

„Trampolina, Trampolina, od niej wszystko się zaczyna!”

Program wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego stanowi opis sposobów realizacji celów wychowania oraz treści nauczania wskazanych w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
Idea naszego programu jest wypadkową praktycznych doświadczeń autorki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, współczesnych koncepcji pedagogicznych odzwierciedlonych w literaturze pedagogicznej oraz obowiązującego prawa.
Przyjęte założenia i treści edukacyjne, a także zaproponowane formy i metody pracy zostały ukierunkowane na wszechstronne wspieranie dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych:
– fizycznym,
– emocjonalnym,
– społecznym,
– poznawczym.
Nauczyciele korzystający z naszego programu kierują się zasadą wspierania dziecka poprzez tworzenie mu odpowiednich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Poczucie sukcesu jest bardzo ważne w rozwoju dziecka, ponieważ przekłada się na funkcjonowanie dziecka w swoim otoczeniu oraz w późniejszym wieku.

Na bazie Programu wychowania przedszkolnego Trampolina powstały nowatorskie materiały edukacyjne, przeznaczone do pracy z dziećmi w przedszkolu. Uwzględniają one potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe, a także indywidualne predyspozycje i talenty przedszkolaków. Praca z tymi materiałami pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces kształcenia.

Trampolina prezentuje spiralne ujęcie treści w poszczególnych grupach wiekowych. Dzięki temu materiały stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość i można je wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.