Regulamin sali ruchu

REGULAMIN SALI RUCHU 

 1. Sala ruchu jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego, popołudniowych zajęć sportowych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Korzystanie z Sali ruchu dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela/instruktora.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 4. Uczniowie nie mogą opuszczać Sali bez wiedzy nauczyciela.
 5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej nieślizgającej się podeszwie.
 6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary i ozdoby (zegarki, łańcuszki, kolczyki, pierścionki i inne).
 7. Użytkowanie sprzętu sportowego powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego, w sposób bezpieczny. Wszystkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 8. Sprzęt sportowy może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Po zakończonych zajęciach należy pozostawić salę w należytym porządku, a sprzęt w wyznaczonym miejscu.
 10. Ćwiczący w Sali ruchu zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela.
 11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 12. Za zniszczenie sprzętu i szkody wyrządzone przez ucznia, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 13. W przypadku zaplanowania w Sali ruchu uroczystości szkolnej lub zabawy, organizatorzy lub opiekunowie klas biorących w nich udział zobowiązani są do wyniesienia z Sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych.
 14. Każdy wypadek, kontuzję czy skaleczenie należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 15. Zabrania się wnoszenia do Sali ruchu niebezpiecznych przedmiotów, szklanych opakowań oraz jedzenia i picia. Wyjątek stanowi bidon z wodą.
 16. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z Sali ruchu po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
 17. Osoby przebywające w Sali ruchu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.