Regulamin szkoły

REGULAMIN DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PWN

 1. Dziecko zostaje uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN po podpisaniu przez jego rodziców/opiekunów prawnych Umowy kształceniowej oraz Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu dokumentów obowiązujących w Szkole (Statut, WZO, Regulamin Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny).
 2. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zgodnie z kalendarzem roku szkolnego podanym na każdy rok przez MEN.
 3. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne trwają od 8.15 do 15.15. Szkoła zapewnia uczniom zajęcia popołudniowe i opiekę do godziny 18.00.
 4. Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają Deklarację odbioru dziecka, podając nazwiska, telefony kontaktowe i numery dowodów osobistych osób, które są przez nich uprawnione do odbioru ich dziecka ze szkoły. Wychowawca/Opiekun nie ma prawa wypuścić dziecka z żadną osobą spoza tej listy, nawet po telefonicznej prośbie rodzica. W przypadku jednorazowego odbioru dziecka przez osobę spoza listy, Rodzic przynosi do sekretariatu lub przesyła na adres szkoły z prywatnego adresu mailowego pisemne upoważnienie, podając dane wskazywanej osoby wraz z numerem jej dowodu osobistego.
 5. Odpowiedzialność szkoły za dziecko rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka nauczycielowi, a kończy w momencie odebrania dziecka od nauczyciela zajmującego się grupą. Od tej chwili, na terenie szatni, terenu wokół szkoły itp. dziecko jest pod opieką rodzica.
 6. Rodzice mogą towarzyszyć dziecku w holu wejściowym szkoły i w szatni. Nie wchodzą na korytarze szkolne ani do klas. W godzinach 9.00-15.00 w budynku szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
 7. Nauczycielowi nie wolno rozmawiać z rodzicem lub z inną osobą spoza szkoły (również przez telefon), w czasie gdy sprawuje opiekę nad klasą lub grupą dzieci (np. w trakcie lekcji czy w trakcie dyżurów nauczycielskich na przerwach).
 8. Rodzice kontaktują się z nauczycielami (telefonicznie lub osobiście) w godzinach ich cotygodniowych dyżurów, podczas zebrań i dni otwartych, a także poprzez dziennik internetowy. W pilnych sprawach rodzic dzwoni do sekretariatu w godzinach 8.00-16.00 lub do opiekuna popołudniowego w godzinach 16.00-18.00.
 9. Rodzice usprawiedliwiają pisemnie nieobecności swoich dzieci w ciągu tygodnia od dnia zakończenia nieobecności.
 10. O dłuższych niż 2-dniowe nieobecnościach dziecka w szkole, rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę.
 11. W przypadku dłuższej (ponad dwa tygodnie) nieobecności spowodowanej chorobą uczeń lub jego rodzice ustalają z nauczycielami tryb i terminy nadrobienia zaległości, a w razie potrzeby pomoc szkoły w tym zakresie.
 12. Przy nieobecności dziecka spowodowanej inną przyczyną np. prywatnym wyjazdem, rodzice pomagają dziecku w nadrobieniu zaległości we własnym zakresie.
 13. Rodzic zapoznaje się na bieżąco z wpisami w Dzienniku internetowym (oceny, wiadomości, terminarz) i przychodzi na ustalone w harmonogramie szkoły zebrania dla rodziców. W przeciwnym razie nie może powoływać się na niewystarczające wiadomości o dziecku ani o wydarzeniach szkolnych.
 14. Uczniowie i nauczyciele nie korzystają z komórek w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i popołudniowych.
 15. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe na odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
 16. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zabawek, konsoli i gier elektronicznych ani drogich gadżetów.
 17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie drogich przedmiotów bądź pieniędzy przyniesionych przez dziecko.
 18. Nagrywanie obrazu lub dźwięku za pomocą telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jest możliwe jedynie do celów służących zajęciom szkolnym, w obecności nauczyciela i za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 19. Uczniowie jedzą i piją na siedząco w klasie lub w stołówce szkolnej. Nie chodzą, nie bawią się i nie biegają z jedzeniem.
 20. Uczniów i nauczycieli obowiązuje ubiór stosowny do miejsca, w którym przebywają. Do szkoły uczniowie mają obowiązek ubierać się skromnie i adekwatnie do wieku. Na uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy (biało-czarny/granatowy).
 21. Uczniowie zmieniają obuwie przez cały rok, dorośli pracownicy szkoły w okresie jesienno-zimowym.
 22. W szatni uczniowie wieszają ubrania na wieszakach, a buty ustawiają porządnie w szafce albo wieszają w worku na wieszaku. Wszystkie przedmioty i ubrania pozostawione w szatni poza określonymi miejscami lub też pozostawione w budynku szkoły na parapetach, ławkach, czy na podłodze, będą przenoszone do pojemnika na rzeczy znalezione, a po wypełnieniu pojemnika – przekazywane potrzebującym.
 23. Rodzic jest zobowiązany systematycznie i na bieżąco uzupełniać wyposażenie dziecka w potrzebne przybory szkolne.
 24. Na terenie całego budynku szkoły i terenu wokół szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.