Regulamin zajęć dodatkowych

  1. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli lub firmy zatrudnione przez Dyrektora Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN.
  2. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach 15.30-17.30.
  3. Poszczególne grupy zostają uruchomione, gdy zbierze się liczba uczestników podana jako minimalna dla danych zajęć. Grupa może zostać uruchomiona przy mniejszej liczbie zgłoszonych osób, ale koszt zajęć proporcjonalnie wzrasta.
  4. Uczestnik ma prawo do jednych, bezpłatnych zajęć próbnych. Po odbyciu tych zajęć i podjęciu decyzji o zapisie, przyjmowana jest opłata z góry za określoną liczbę zajęć w semestrze. Wobec braku potwierdzenia wpłaty, udział dziecka w kolejnych zajęciach jest niemożliwy.
  5. Organizator podaje liczbę zajęć w każdym semestrze. Zajęcia, które nie odbędą się z winy Organizatora (choroba nauczyciela, inne nieprzewidziane okoliczności), zostaną nadrobione pod koniec semestru. Uczestnicy odwołanych zajęć pozostają wtedy pod opieką świetlicy szkolnej.
  6. Organizator nie zwraca pieniędzy za nieobecności, których przyczyny leżą po stronie uczestnika (choroba, wyjazd).
  7. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia i odprowadzane po zakończeniu zajęć do świetlicy przez nauczyciela świetlicowego i tylko nauczyciel świetlicowy ma prawo wypuścić dziecko do domu z upoważnioną do odbioru dziecka osobą.
  8. Dzieci nie mogą być odbierane przez rodziców w trakcie trwania zajęć.
  9. Nauczyciel/instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za dziecko w trakcie trwania swoich zajęć. Nie ma prawa decydować o wydaniu dziecka osobie, która zgłasza się po dziecko.
  10. W przypadku rezygnacji z zajęć organizator nie zwraca wpłaconych za zajęcia pieniędzy.