Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Zajęcia popołudniowe w świetlicy są nadobowiązkowe, jednak stanowią integralną część pracy szkoły i są spójne z realizowanym przez szkołę programem wychowawczym.
 2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest sprawowanie opieki nad dziećmi po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, organizowanie im bezpiecznej zabawy i zapewnianie różnych form ciekawego i zdrowego wypoczynku.
 3. Świetlica czynna jest w godzinach 15.15-18.00.
 4. Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają deklaracje i wskazują w nich osoby upoważnione do odbioru dziecka. Każdego dnia upoważniona osoba zapisuje w dzienniku świetlicy godzinę i poświadcza odbiór dziecka własnoręcznym podpisem.
 5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w deklaracji, jeśli rodzic/opiekun prawny dostarczy do sekretariatu pisemne upoważnienie z podaniem danych tej osoby lub wyśle je ze swojego adresu mailowego na adres szkoły.
 6. Dziecko nie może być odebrane przez osobę niewskazaną w deklaracji na telefoniczną prośbę rodzica.
 7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka ze świetlicy najpóźniej o godzinie 17.55. W powtarzających się przypadkach przekroczenia godziny 18.00, wychowawca powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 8. Wychowawcy świetlicy zaprowadzają i przyprowadzają uczniów na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę. Od momentu przekazania uczniów, do momentu ich odbioru, dzieci są pod opieką i odpowiedzialnością instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe.
 9. Instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe nie są upoważnieni do wydawania dzieci opiekunom. Rodzice i opiekunowie nie mogą odbierać dzieci w trakcie zajęć lub bezpośrednio po zajęciach od instruktora prowadzącego zajęcia. Dziecko wraca do świetlicy i stamtąd dopiero jest zabrane przez opiekuna po poświadczeniu odbioru w dzienniku.
 10. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy oraz do przestrzegania ustalonych zasad zachowania.
 11. Obowiązkiem każdego ucznia jest:
  • kulturalne zachowanie i zabawa, unikanie krzyku i bardzo głośnego mówienia,
  • wykonywanie poleceń wychowawcy,
  • dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
  • informowanie każdorazowo o swoim wyjściu z sali,
  • porządkowanie gier i zabawek i odkładanie ich na miejsce po skończonej zabawie.
 12. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, a także zawiadamiać rodziców (prawnych opiekunów dziecka) o problemach dotyczących ich dziecka.
 13. W razie wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie nasypujące działania:
  • udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe,
  • zawiadomić rodziców (opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia  wychowanka,
  • poinformować o wypadku Dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
 14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 19.00, a wychowawca nie może skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, szkoła zawiadamia policję o zaistniałej sytuacji z prośbą o interwencję.