Statut

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę w brzmieniu: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN.
 2. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN zwana dalej „Szkołą PWN” jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59), zwanej dalej „Ustawą Prawo Oświatowe” oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o systemie oświaty”.
 3. Szkoła PWN jest szkołą podstawową o ośmioletnim cyklu kształcenia, w której mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.
 4. Szkoła PWN może prowadzić oddziały przedszkolne realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Szkoła PWN podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Szkoła PWN ma swoją siedzibę w Warszawie (02-593) przy ul. J. J. Rostafińskich 1.
 7. Szkoła PWN rozpoczyna działalność 01.09.2017 r.

§ 2

 1. Organem Prowadzącym Szkołę PWN jest spółka PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000621986, NIP 522-30-65-016, REGON: 364 680 910, zwana dalej „Spółką”.
 2.  Organ Prowadzący
  a) nadaje Szkole Statut,
  b) powołuje Dyrektora Szkoły,
  c) zatwierdza budżet Szkoły,
  d) rozstrzyga spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły,
  e) w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły przygotowuje Umowę o kształcenie ucznia,
  f) podejmuje decyzje w sprawie wypowiedzenia Umowy o kształcenie ucznia.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą PWN sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

§ 3

 1. W Szkole obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodne z przepisami obowiązującymi szkoły publiczne.
 2. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 3. Nauka w Szkole jest odpłatna. Wysokość opłat określa Regulamin Opłat za Szkołę, który stanowi załącznik do Umowy o kształcenie ucznia i jest ustalony przez Organ Prowadzący.
 4. Szczegółowe zasady oceniania opisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO) stanowiących Załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

§ 4

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5

 1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro uczniów.
 2. Głównym celem Szkoły jest rozwój intelektualny i psychofizyczny uczniów poprzez wprowadzenie ich w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie przez nich umiejętności swobodnego posługiwania się wiedzą, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności, a także przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym.
 3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających na jej terenie prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki i metodyki, a także z przepisami prawa, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 6

 1. Szkoła organizuje na życzenie rodziców lekcje religii lub/i etyki na zasadach wynikających z przepisów wydanych na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z modyfikacjami wynikającymi z poniższych postanowień.

Rozdział III
ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ
§ 7

 1. Organami Szkoły PWN są:
  a) Dyrektor,
  b) Rada Pedagogiczna,
  c) Rada Rodziców,
  d) Rada Uczniów.
 2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Uczniów uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 8

 1. Dyrektor kieruje pracą Szkoły PWN i reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie odrębnych pełnomocnictw udzielonych przez Organ Prowadzący.
 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  a) zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,
  b) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,
  c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  d) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
  e) kontrola nad prowadzeniem obowiązkowej dokumentacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego Szkoły,
  f) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Dodatkowo Dyrektor:
  a) odpowiada za właściwe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Szkoły oraz zabezpieczenie jej mienia,
  b) realizuje uchwały organów Szkoły podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  c) opracowuje organizację Szkoły,
  d) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
  e) może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów musi być poprzedzona uchwałą Rady Pedagogicznej i wypowiedzeniem Umowy o kształcenie ucznia,
  f) jest powiadamiany i ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zebraniach rodziców i nauczycieli zwoływanych na terenie Szkoły,
  g) w porozumieniu z Organem Prowadzącym wypowiada Umowę o kształcenie ucznia z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) w przypadkach zgodnych ze  Statutem Szkoły.

§ 9

 1. W Szkole można utworzyć stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi procedurami.
 2. Dyrektor Szkoły mianuje wicedyrektora i ustala zakres jego obowiązków.

§ 10

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły realizującym zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy pracownicy dydaktyczni Szkoły.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przynajmniej 4 razy w roku szkolnym.
 5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub na wniosek ½ pełnego składu Rady Pedagogicznej.
 6. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w §7 ust. 2.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
  d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów Szkoły,
  e) podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów,
  f) ustalanie i zatwierdzanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole,
  g) zatwierdzanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów,
  h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników sprawowanego nad Szkołą nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  b) plan pracy Szkoły na rok szkolny,
  c) szkolny zestaw programów nauczania,
  d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przez organy zewnętrzne.
 9. Opinie i uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 10. Do podjęcia uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły potrzebnych jest 2/3 głosów „za” w stosunku do pełnego składu Rady Pedagogicznej.
 11. Rada Pedagogiczna ma prawo przedstawiać własne oceny i opinie we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych Szkoły.
 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez protokolanta i przewodniczącego Rady.
 13. Członkowie Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w posiedzeniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy poruszanych na posiedzeniu Rady spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców bądź opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 14. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa lub Statutu Szkoły, zawiadamiając o tym Organ Prowadzący.
 15. Co najmniej raz w roku Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły w celu podniesienia jakości pracy Szkoły.

§ 11

 1. W Szkole może działać Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów i mająca charakter doradczo-opiniotwórczy.
 2. Do Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci ze wszystkich oddziałów klasowych.
 3. Rada Rodziców działa na podstawie swojego regulaminu, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Rodziców wspomaga Dyrektora i nauczycieli w realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Szkoły.

§ 12

 1. W Szkole może działać Rada Uczniów reprezentująca społeczność uczniów.
 2. Rada Uczniów działa w oparciu o ustalony przez siebie i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły regulamin. Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. Opiekę nad organizacją i działalnością Rady Uczniów pełni wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel. Uczniowie mają prawo poddania Dyrektorowi kandydatury wybranego przez siebie do tej roli nauczyciela.

§ 13

 1. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 2. Sprawy sporne pomiędzy Dyrektorem Szkoły a pozostałymi organami rozstrzyga Organ Prowadzący.
 3. Wnioski dotyczące funkcjonowania Szkoły lub skargi uczniów lub rodziców dotyczące sytuacji konfliktowych, które nie zostały rozstrzygnięte wewnątrz klasy, zgłaszane są do wychowawcy lub/i do przedstawicieli danej klasy w Radzie Rodziców i, za ich pośrednictwem, przedstawiane Dyrektorowi Szkoły.
 4. W każdej sprawie konfliktowej na terenie Szkoły może pośredniczyć psycholog/pedagog szkolny.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 14

 1. Szkoła stosuje zasady organizacji roku szkolnego obowiązujące w oświacie publicznej.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania.

§ 15

 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały od klasy pierwszej do klasy ósmej.
 2. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, którego liczebność nie powinna przekraczać 18 uczniów.
 4. Za zgodą rodziców z danej klasy liczebność oddziału może zostać powiększona.

§ 16

 1. W Szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, będącym drugim językiem nauczania.
 2. Szkoła organizuje zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań oraz zajęcia dodatkowe.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz zajęć dodatkowych określa tygodniowy rozkład zajęć.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć jest ustalony przez Dyrektora Szkoły, lub osobę przez niego wyznaczoną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz potrzeby eksperymentów i innowacji pedagogicznych realizowanych w Szkole.
 5. Począwszy od klasy IV, przedmiotem obowiązującym w Szkole jest drugi język obcy. Oferta językowa jest dopasowana do możliwości organizacyjnych Szkoły.

§ 17

 1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 18

W Szkole prowadzi się dziennik elektroniczny dokumentujący przebieg i wyniki nauczania, działalność wychowawczą oraz opiekuńczą.

§ 19

 1. Dzieci uczęszczające do Szkoły objęte są opieką psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki.
 2. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są w miarę potrzeb zajęcia wyrównawcze i korekcyjne oraz konsultacje nauczycieli. Organizację tych zajęć proponuje pedagog lub psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 3. Zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych środków budżetowych lub za dodatkową odpłatą.

§ 20

 1. Szkoła zapewnia możliwość skorzystania przez uczniów z obiadów.
 2. Posiłki są dodatkowo płatne.

§ 21

W czasie trwania specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp., oprócz nauczycieli Szkoły, opiekę nad uczniami sprawują instruktorzy zewnętrzni, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

§ 22

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie. Harmonogram dyżurów ustala Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
 2. Zasady pełnienia dyżurów ustalone są przez Dyrektora Szkoły.
 3. Nauczyciele organizują zajęcia poza terenem Szkoły i wycieczki zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek.

Rozdział V
ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 23

 1. Prawa i obowiązki pracowników Szkoły określają przepisy odpowiednich ustaw, Statut i regulaminy wewnętrzne Szkoły.
 2. Nauczyciele mają prawo do:
  a) aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły;
  b) uzyskiwania od Dyrektora opinii o własnej pracy;
  c) opiniowania o wyborze podręczników, środków dydaktycznych;
  d) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem, uwzględniając wewnątrzszkolne zasady oceniania;
  e) otrzymywania nagród.
 3. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z harmonogramu pracy.
 4. Nauczyciel w szczególności:
  a) realizuje podstawowe funkcje Szkoły: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
  b) odpowiada za realizację podstawy programowej prowadzonego przez siebie przedmiotu;
  c) odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy;
  d) ocenia systematycznie pracę uczniów, kierując się obiektywizmem i sprawiedliwością;
  e) pomaga w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w szczególności w przygotowaniu się uczniów do udziału w konkursach, turniejach lub zawodach;
  f) systematycznie prowadzi dokumentację szkolną według obowiązujących zasad;
  g) realizuje zalecenia po wizytacjach i hospitacjach;
  h) bierze czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały;
  i) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów;
  j)sprawuje opiekę nad uczniami również podczas zleconych mu zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, zajęć poza terenem Szkoły, w czasie wycieczek, imprez kulturalnych, zajęć rekreacyjnych, sportowych, konkursów;
  k) bierze udział w pracach zespołów lub komisjach Rady Pedagogicznej;
  l) współpracuje z rodzicami;
  m) przygotowuje i bierze udział w wycieczkach edukacyjnych i imprezach szkolnych;
  n) dba o warsztat pracy, troszczy się o estetykę pomieszczeń oraz dba o powierzony jego opiece sprzęt szkolny;
  o) podnosi systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego w Szkole i poza nią;
  p) wykonuje inne zadania lub czynności określone przez Dyrektora Szkoły.

§ 24

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece pedagogicznej i wychowawczej jednemu z nauczycieli danego oddziału, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dyrektor Szkoły może dodatkowo powierzyć oddział szczególnej opiece pedagogicznej i wychowawczej drugiemu nauczycielowi, zwanemu dalej współwychowawcą.
 3. Wychowawca oraz współwychowawca tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój każdego ucznia, są animatorami życia zbiorowego uczniów, ich powiernikami  oraz mediatorami w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
 4. Wychowawca i współwychowawca w szczególności:
  a) otaczają opieką indywidualną każdego z wychowanków;
  b) planują i organizują wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasy, tematyki zajęć wychowawczych, wycieczek klasowych;
  c) współdziałają z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniają z nimi i koordynują ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna opieka indywidualna;
  d) współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu prawidłowego i pogłębionego poznania potrzeb intelektualnych i wychowawczych uczniów, zmierzając do określenia optymalnego systemu metod postępowania z uczniem;
  e)informują rodziców/opiekunów prawnych o zagrożeniach w procesie nauki lub wychowania w celu podjęcia wspólnych działań pedagogiczno-wychowawczych przez Szkołę i rodziców;
  f) współpracują z psychologiem i pedagogiem;
  g) pomagają w organizacji i biorą udział w życiu kulturalnym klasy;
  h) prowadzą systematycznie dokumentację dydaktyczno-wychowawczą określoną odrębnymi przepisami;
  i) dokonują systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie, przedkładają sprawozdanie z postępów klasy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
  j) są odpowiedzialni za estetykę powierzonej im sali lekcyjnej.
 5. Wychowawca i współwychowawca mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, psychologa oraz poradni psychologicznej publicznej lub niepublicznej.

§ 25

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami w danym oddziale Szkoły tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem w szczególności jest:
  a) opracowanie programów nauczania przedmiotów z uwzględnieniem treści ścieżek edukacyjnych i rocznych planów nauczania według przyjętego w Szkole szkolnego planu nauczania;
  b) wychowanie z uwzględnieniem uniwersalnych zasad etyki, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  c) ocena okresowa rozwoju umiejętności uczniów i realizacji założonych celów edukacyjnych;
  d) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu osiągania lepszej integracji metod edukacyjno-wychowawczych Szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Pracą takiego zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

§26

 1. W Szkole zatrudniony jest psycholog lub pedagog.
 2. Do zakresu ich obowiązków należy:
  a) rozmowy indywidualne z uczniami;
  b) rozmowy i porady dla rodziców;
  c) badanie uczniów na terenie Szkoły;
  d) kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych i współpraca z tymi poradniami;
  e) kierowanie uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  f) prowadzenie warsztatów w grupach klasowych;
  g) prowadzenie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej;
  h) nawiązywanie współpracy z organizacjami i fundacjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną Szkoły.

§ 27

 1. W celu planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Szkoły Dyrektor powołuje Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (Zespół PPP) oraz wyznacza jego koordynatora.
 2. Zespół PPP może składać się z nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów.
 3. Do zadań Zespołu PPP należy:
  a) ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  c) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjnego.
 4. W spotkaniach Zespołu PPP mogą również brać udział:
  a) rodzice/opiekunowie prawni;
  b) na wniosek Dyrektora – specjaliści z poradni specjalistycznych, w tym m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  c) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

§ 28

 1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi.
 2. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy:
  a) troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  b) troska o mienie Szkoły;
  c) znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie zasad BHP na terenie Szkoły;
  d) reagowanie tj. powiadamianie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły o przypadkach niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia, palenia tytoniu itp.;
  e) takt i kultura osobista w kontaktach z uczniami, a zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;
  f) utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny;
  g) piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi;
  h) w przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  stosowanie się do instrukcji ich obsługi;
  i) dbałość o dobre imię Szkoły.
 3. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
  a) współtworzenia oblicza Szkoły poprzez podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  b) uzyskiwania od Dyrektora opinii o własnej pracy;
  c) otrzymywania nagród.

§ 29

Zasady etyki zawodowej, zasady wynagradzania oraz szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają procedury wewnętrzne placówki.

Rozdział VI
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
§ 30

 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest pełna akceptacja przez jego rodziców/opiekunów prawnych koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Szkoły oraz niniejszego Statutu.
 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem:
  a) zawarcia przez rodziców ze Szkołą umowy o kształcenie ucznia,
  b) dostarczenia kopii opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka lub podpisanie oświadczenia, że dziecko takiej opinii nie posiada,
  c) podpisania stosownych oświadczeń w zakresie wykonania Umowy o kształcenie ucznia,
  d) dokonania wpłaty zgodnie z obowiązującym w Szkole regulaminem opłat.
 3. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia, jeśli w jego przypadku nie będzie w stanie spełnić warunków koniecznych do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 4. Zasady rekrutacji do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN określa Dyrektor Szkoły w osobnym dokumencie.
 5. Zasady rekrutacji, a także terminarz rekrutacji na kolejny rok szkolny ogłoszone są na stronie internetowej Szkoły do końca września każdego roku szkolnego.

Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 31

 1. Uczeń ma prawo do:
  a) nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  b) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dóbr osobistych innych osób;
  c) uczestniczenia w procesie edukacji zorganizowanym zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  e) grupowej lub indywidualnej pomocy w przypadku trudności w nauce;
  f) przyjaznego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  g) sprawiedliwej i jasnej oceny umiejętności i zachowania;
  h) organizowanej przez Szkołę pomocy psychologa;
  i) godnego reprezentowania Szkoły zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami;
  j) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Szkoły oraz sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru, pracowni informatycznej podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  a) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;
  b) punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w życiu Szkoły;
  c) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników Szkoły i innych osób;
  d) dbać o wspólne dobro, mienie szkolne, własne i innych oraz o ład i porządek;
  e) przestrzegać zakazu używania w trakcie zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to na prośbę i za zgodą nauczyciela;
  f) przestrzegać zasad kultury współżycia;
  g) dbać o schludny wygląd;
  h) godnie reprezentować Szkołę;
  i) przestrzegać zasad dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa innych uczniów oraz pracowników Szkoły.

§ 32

 1. Szczególne osiągnięcia w nauce, zachowaniu, zespołach naukowych, artystycznych, sporcie i pracy społecznej są nagradzane.
 2. Nagrody przyznaje Dyrektor samodzielnie lub wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:
  a) Dyrektor;
  b) wychowawca;
  c) nauczyciel przedmiotu;
  d) Rada Uczniów.
 4. Dyrektor przyznaje nagrody:
  a) pisemne wyróżnienie ucznia, oddziału, zespołu i podanie tego faktu do powszechnej wiadomości w Szkole;
  b) list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych);
  c) dofinansowanie projektu grupy uczniów;
  d) inna forma wyróżnienia uchwalona przez Radę Pedagogiczną.

§ 33

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, nieodpowiednie zachowanie, lekceważenie nauki czy innych obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany w drodze:
  a) upomnienia udzielonego przez wychowawcę lub współwychowawcę;
  b) nagany udzielonej przez wychowawcę lub współwychowawcę;
  c) rozmowy z Dyrektorem Szkoły;
  d) nagany udzielonej przez Dyrektora z wpisem do teczki obserwacji pedagogiczno-psychologicznej i powiadomieniem rodziców;
  e) podpisania kontraktu wychowawczego pomiędzy uczniem, wychowawcą oraz rodzicem;
  f) skreślenia z listy uczniów.
 2. Skreślenie z listy uczniów następuje wobec niedotrzymania przez ucznia warunków opisanych w kontrakcie wychowawczym po uprzednim, dwukrotnym pisemnym ostrzeżeniu ucznia i jego rodziców i po wykorzystaniu dostępnych metod oddziaływania wychowawczego.
 3. Skreślenie z listy uczniów następuje także w przypadku:
  a) otrzymania przez ucznia przez dwa kolejne semestry oceny nieodpowiedniej z zachowania;
  b) braku  współdziałania ze Szkołą rodziców dziecka przejawiającego  trudności wychowawcze, a także dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co utrudnia pracę z dzieckiem, a także uniemożliwia zasięgnięcie opinii specjalistów i otrzymanie od nich pomocy;
  c) niewywiązywania się rodziców/opiekunów prawnych z obowiązków wynikających z Umowy o kształcenie ucznia.
 4. Rozpoczęcie procedury skreślenia z listy uczniów może mieć miejsce w trybie pilnym w przypadku:
  a) rażącego naruszenia przez ucznia Statutu lub/i Regulaminu Szkoły;
  b) świadomego narażenia życia i zdrowia swojego lub innych osób;
  c) zastosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, naruszenia dobrego imienia innych, również z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
  d) wulgarnego, niemoralnego lub agresywnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników Szkoły lub innych uczniów;
  e) przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.
 5. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły po uchwale Rady Pedagogicznej podjętej przy 2/3 pełnego składu głosujących „za”.
 6. O wszczęciu postępowania o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzice/opiekunowie prawni ucznia poinformowani zostają w formie pisemnej. Doręczenie decyzji następuje osobiście lub w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wglądu w dokumentację sprawy.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo do odwołania od decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty na zasadach określonych w Kodeksie Prawa Administracyjnego.
 9. Decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoła odnotowuje w arkuszu ocen oraz zawiadamia Organ Prowadzący Szkołę.
 10. Dyrektor Szkoły informuje szkołę rejonową ucznia o zaprzestaniu realizacji obowiązku szkolnego w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN w Warszawie.

§ 34

 1. W pierwszym miesiącu roku szkolnego uczniowie Szkoły na zebraniu wszystkich uczniów mogą wybrać w tajnym głosowaniu Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli Szkoły.
 2. Uczeń może powierzyć Rzecznikowi reprezentowanie jego sprawy w sytuacjach konfliktowych lub rozpatrywaniu kary na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Rozdział VII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
§ 35

 1. Rodzice/opiekunowie prawni współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki, a także nauczania swoich dzieci.
 2. Do podstawowych powinności rodziców/opiekunów prawnych należy:
  a) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
  b) zapewnienie regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  c) częste korzystanie z dziennika internetowego oraz uczestniczenie w organizowanych przez Szkołę zebraniach i dniach otwartych;
  d) uczenie własnych dzieci szacunku do nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły, w szczególności niedopuszczalne jest obrażanie godności osobistej nauczycieli i innych pracowników;
  e) pozostawienie w domu dziecka z objawami chorobowymi;
  f) niezwłoczne informowanie wychowawcy o przyczynach nieobecności dziecka w Szkole;
  g) przestrzeganie obowiązującego Statutu i stosowanie się do ogłaszanych w Szkole komunikatów organizacyjno-porządkowych;
  h) regularne i terminowe wnoszenie opłat czesnego oraz innych opłat związanych z kształceniem ucznia;
  i) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki;
  j) osobiste odbieranie dziecka po zakończeniu zajęć w Szkole, odbieranie przez osobę przez siebie upoważnioną lub wyrażenie pisemnej zgody na samodzielne powroty dziecka do domu;
  k) dbanie o estetyczny wygląd i higienę osobistą dziecka;
  l) wspomaganie Szkoły i wychowawcy w organizowaniu życia szkolnego i klasowego.
 3. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje rodzic/opiekun prawny w terminie do 7 dni po powrocie dziecka do Szkoły poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku nieobecności przekraczających dwa tygodnie nieobecność usprawiedliwiana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 4. Dłuższą niż 3-dniową nieobecność ucznia, która nie wynika z problemów zdrowotnych, należy wcześniej uzgodnić z wychowawcą klasy. Absencja dłuższa niż 10 dni wymaga zgody Dyrektora Szkoły.

Rozdział VIII
ZASADY FINANSOWANIA
§ 36

 1. Działalność Szkoły finansowana jest przez Organ Prowadzący z czesnego wpłacanego przez rodziców oraz otrzymywanej dotacji.
 2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Szkoły w roku szkolnym dysponuje Zarząd Spółki.
 3. Zarząd może przekazać Dyrektorowi uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły w zakresie określonym uchwałą Zarządu.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za Szkołę w terminach wynikających z Umowy o kształcenie ucznia.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37

Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 38

Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Spółki.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.