WZO

Wewnętrzne Zasady Oceniania (WZO)
obowiązujące w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

I. Cele i zakres oceniania

 1. Wewnętrzne Zasady Oceniania, zwane dalej WZO, regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN w Warszawie.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowi integralną część procesu nauczania. Ocenianie ucznia powinno być procesem służącym wspieraniu rozwoju uczniów i motywowaniu ich do dalszej pracy.
 3. Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie pełni funkcje:
  1) diagnostyczną,
  2) klasyfikacyjną.
 5. Przedmiotem oceny jest:
  1) stopień opanowania wiadomości,
  2) umiejętność stosowania wiedzy,
  3) zaangażowanie i chęć rozwoju.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1) systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
  2) uświadamianie uczniowi stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności,
  3) motywowanie ucznia do dalszej pracy i do rozwoju,
  4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji zwrotnych o postępach edukacyjnych dziecka, o mocnych i słabych stronach jego pracy, uzdolnieniach i trudnościach edukacyjnych.
 7. W ocenianiu wyróżnia się ocenianie bieżące oraz ocenianie klasyfikacyjne: ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  1) I semestr kończy się klasyfikacją śródroczną,
  2) II semestr kończy się klasyfikacją roczną.
 9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć. Śródroczne i roczne oceny zachowania ustala wychowawca klasy.

II. Zasady oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 1. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego światopogląd, status społeczny, a także wcześniejsze osiągnięcia szkolne.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Oceny wystawiane są systematycznie i w dniu wystawienia wpisywane są do Dziennika Internetowego Librus.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z zadań wynikających z realizacji programu tych zajęć.
 5. Nauczyciel może sprawdzać poziom wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:
  1) odpowiedź ustną,
  2) pisemną pracę klasową,
  3) kartkówkę – sprawdzenie wiedzy z ostatnich 1-2 lekcji, w formie pisemnej. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania  kartkówki, ani do wpisywania jej z wyprzedzeniem do Dziennika Internetowego,
  4) pracę domową – sprawdzenie następuje poprzez ocenę samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia w domu. W razie wątpliwości, nauczyciel ma prawo sprawdzić i nie ocenić pracy, która jego zdaniem nie została wykonana samodzielnie,
  5) wykonanie ćwiczenia– sprawdzenie następuje poprzez ocenę wykonanego ćwiczenia,
 6. Praca klasowa musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i na co najmniej tydzień wcześniej wpisana do Terminarza Dziennika Internetowego.
 7. Tygodniowo mogą odbyć się najwyżej trzy pisemne prace klasowe, jednak nie więcej niż jedna w ciągu dnia. Prace poprawkowe nie są wliczane w tę liczbę.
 8. Pisemne prace klasowe są obowiązkowe dla każdego ucznia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, uczeń pisze daną pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu i jest to dla niego pierwszy termin sprawdzianu.
 9. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy każdej oceny poniżej oceny dobrej, otrzymanej z pracy klasowej. Do Dziennika Internetowego wpisywane są obie oceny i obie oceny liczą się do średniej. Kartkówki nie podlegają poprawie.
 10. Poprawy należy dokonać w terminie dwóch tygodni od chwili oddania sprawdzonej pracy.
 11. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu.
 12. Ocenione kartkówki i prace domowe mogą być zwracane uczniowi do domu, prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca roku szkolnego (31.08).
 13. Sprawdzona praca klasowa może być udostępniona rodzicowi przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły lub, na prośbę rodzica, skopiowana.
 14. Ocena musi być wpisana do Dziennika Internetowego Librus w dniu jej wystawienia lub w dniu omawiania sprawdzonych prac klasowych, jednak nie później niż 14 dni po przeprowadzeniu sprawdzianu.
 15. Na życzenie rodziców, szkoła umożliwia uczniom realizację przedmiotu Religia.

Ocenianie w pierwszym etapie edukacyjnym (I – III)

 1. Na poziomie I etapu edukacyjnego oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, a także oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
 2. Ocenianie bieżące polega na podsumowaniu raz na miesiąc postępów ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej oraz edukacji językowej (język angielski), a przynajmniej raz, w połowie każdego semestru, w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, ruchowej i komputerowej oraz zachowania i przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji zwrotnej w formie wpisu w Dzienniku elektronicznym.
 3. Ocenie opisowej, wpisanej do Dziennika Internetowego, podlegają również sprawdziany i pisemne prace klasowe.
 4. Dzięki bieżącej ocenie opisowej, rodzic (opiekun prawny) powinien zdobyć informacje o postępach dziecka, o stopniu opanowania konkretnych umiejętności. Rodzic powinien także otrzymać krótkie wskazówki dotyczące kierunku ewentualnej pracy z dzieckiem.
 5. W ocenianiu bieżącym nie stosuje się żadnych symboli graficznych („buźki”, „słoneczka”, plusy i minusy itp.). Dopuszczalne jest wyrażanie stopnia opanowania materiału kolorami zaproponowanymi w Dzienniku Internetowym Librus:
  1) kolor żółty: zgodnie z oczekiwaniami,
  2) kolor niebieski: poniżej oczekiwań. (uwaga: kolory przewidziane w Librusie mogą być inne).
 6. Śródroczna i roczna kształtująca opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniem uzdolnień.
 7. W klasie III, a zwłaszcza w drugim semestrze III klasy, dopuszcza się stosowanie ocen bieżących w skali 1-6 z możliwością stosowania plusów i minusów (poza ocenami 1- i 6+). Jednak ocena roczna pozostaje oceną opisową.
 8. Śródroczna i roczna ocena  z religii i etyki w klasach 1-3, jest wystawiana w skali

Ocenianie w drugim etapie edukacyjnym (IV – VI)

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacji śródrocznej oraz oceny przewidywane na koniec roku wystawiane są w skali od 1 do 6 z możliwością stosowania + i -, z wyjątkiem ocen 1- i 6+.
 2. W klasyfikacji rocznej stosuje się skalę 1-6 bez możliwości dodawania plusów i minusów.
 3. Każdej ocenie bieżącej może towarzyszyć słowna ocena kształtująca ukazująca się w Dzienniku internetowym przy bieżącej ocenie numerycznej pod symbolem „T”.

Szczegółowe zasady oceniania w klasach IV – VIII, zostaną opracowane z udziałem nauczycieli  przedmiotów przed początkiem roku, w którym do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN będzie uczęszczała co najmniej jedna klasa drugiego etapu edukacyjnego.

Zasady oceniania zachowania

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2) stosunek do nauki i obowiązku szkolnego,
  3) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  4) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i godność własną oraz innych osób,
  5) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
  6) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  7) dbałość o dobre imię szkoły.
 3.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.
 4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe
  2) bardzo dobre
  3) dobre
  4) poprawne
  5) nieodpowiednie
  6) naganne
 5. Za ocenę wyjściową uznaje się ocenę dobrą.
 6. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy powinien uwzględnić opinię samego ucznia (samoocena), uczniów danego zespołu klasowego, a także zasięgnąć opinii nauczycieli uczących w klasie.
 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Oczekujemy, że uczeń Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN:

 • zachowuje się kulturalnie we wszystkich sytuacjach na terenie szkoły i poza nią,
 • odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
 • wywiązuje się  sumiennie z obowiązków ucznia,
 • jest koleżeński, uczciwy, prawdomówny i tolerancyjny,
 • nigdy nie używa słów i wyrażeń wulgarnych,
 • szanuje mienie szkolne i prywatne,
 • ściśle przestrzega regulaminów szkolnych,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • nie spóźnia się na lekcje,
 • bierze aktywny udział w życiu klasy oraz Szkoły,
 • angażuje się w pomoc koleżeńską, chętnie pomaga słabszym,
 • dba o mienie szkoły.

Prawa i obowiązki ucznia w zakresie oceniania

 1. W zakresie oceniania uczeń ma prawo do:
  1) otrzymania od nauczyciela i wychowawcy informacji o wymaganiach edukacyjnych
  niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów,  o sposobach bieżącego sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych, a także sposobach i kryteriach ustalania oceny zachowania, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2) otrzymywania od nauczyciela, w momencie zapowiadania pracy klasowej, informacji o wymaganiach edukacyjnych, zakresie materiału objętego ocenianiem i kryteriach oceny,
  3) ścisłego określania terminu prac zadanych do wykonania,
  4) terminowego sprawdzenia i oceniania prac  klasowych,
  5) jednorazowej  poprawy oceny uzyskanej z pracy klasowej,
  6) jawności uzyskiwanych z poszczególnych przedmiotów ocen bieżących, śródrocznych, rocznych oraz ocen zachowania,
  7) okazania przez nauczyciela na wniosek ucznia, lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych.
  8) w szczególnych przypadkach, dostosowania zasad oceniania do zaleceń określonych w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:
  1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  4) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i objęcie go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
  5) opinii wydanej przez lekarza specjalistę o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.
 3. W przypadku dostarczenia opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć, lub z wykonywania określonych ćwiczeń, na czas określony w opinii.
 4. W przypadku dostarczenia opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, a również poradni specjalistycznej, szkoła stosuje się do zaleceń poradni. Zasady pracy z uczniem dysfunkcyjnym i współpracy z jego rodzicami ustala, na podstawie zaleceń poradni, powołany przez dyrektora zespół nauczycieli. W przypadku ucznia z orzeczeniem, na początku każdego etapu edukacyjnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET).
 5. Uczeń ma obowiązek:
  1) systematycznie odrabiać zadane prace domowe i przygotowywać się do sprawdzianów,
  2) przynosić potrzebne do lekcji przybory, podręczniki i stroje sportowe,
  3) zgłosić nauczycielowi przedmiotu na samym początku lekcji brak przygotowania do zajęć, w tym również brak potrzebnych do zajęć przyborów. W swoim PSO nauczyciel ustala liczbę usprawiedliwianych przez niego braków przygotowań ucznia do lekcji w semestrze,
  4) po okresie nieobecności trwającej do 10 dni uczeń ma obowiązek uzupełnić zaistniałe zaległości w ciągu tygodnia. W przypadku choroby trwającej dłużej, nauczyciel przedmiotu, wraz z uczniem i jego rodzicami ustalają termin i sposób uzupełnienia materiału i zaliczenia zaległych prac klasowych.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub / i z informatyki, lub – zgodnie z zaleceniem lekarza – tylko z wykonywania niektórych ćwiczeń.
 7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego, a w przypadku informatyki, na podstawie lekarskiej opinii poradni specjalistycznej.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z powyższych zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.
 9. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z wadą słuchu, dysleksją rozwojową, afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Dzieje się to na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub specjalistycznej.
 10. O decyzji zwolnienia ucznia z zajęć dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.
 • Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach  
 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (Przedmiotowy System Oceniania).
 2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach i sposobie oceniania zachowania.
 3. Rodzice uczniów potwierdzają pisemnie (najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego roku szkolnego), że zapoznali się  z kryteriami i sposobem oceniania zachowania, z wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowymi systemem oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o ocenach ucznia:
       1) poprzez wpisanie ich do dziennika elektronicznego,
       2) na zebraniach z rodzicami i dniach otwartych organizowanych przez         
          szkołę co najmniej trzy razy w roku szkolnym: w połowie każdego         
          semestru i po klasyfikacji śródrocznej,
       3) przez nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcę klasy w trakcie dni
           otwartych i cotygodniowych dyżurów nauczycielskich.
 5. Rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać wpisy w dzienniku elektronicznym i uczestniczyć w zebraniach dla rodziców. W przeciwnym razie nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.
 6. Minimum trzy razy w ciągu roku szkolnego: w połowie pierwszego semestru, w klasyfikacji śródrocznej oraz w połowie drugiego semestru rodzice każdego ucznia otrzymują za pośrednictwem Dziennika Internetowego Librus pisemną informację zwrotną o postępach dziecka z każdego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. Ocena zawiera informację o postępach ucznia, stopniu opanowania przez niego poszczególnych kompetencji wraz ze wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy.
 7. Najpóźniej na 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej, rodzice ucznia muszą być poinformowani pisemnie o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu edukacyjnego, a także o zagrożeniu oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
 8. Nauczyciel przedmiotu podaje jednocześnie informację o warunkach i wymaganiach, jakie muszą być wypełnione, by uczeń mógł z tego przedmiotu uzyskać ocenę pozytywną, a także terminy przeprowadzenia ewentualnych sprawdzianów. Rodzic (prawny opiekun) ucznia zagrożonego oceną niedostateczną poświadcza tę informację własnoręcznym podpisem.
 9. W razie niestawienia się rodzica (prawnego opiekuna) w szkole, informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej przesyłana jest listem poleconym na adres zamieszkania ucznia.
 10. Najpóźniej na miesiąc przed radą pedagogiczną zatwierdzającą wyniki rocznej klasyfikacji, nauczyciele wystawiają w dzienniku internetowym przewidywane roczne oceny z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca – przewidywane oceny zachowania, a także informują o tych ocenach uczniów. Wychowawca klasy informuje rodziców poprzez wiadomość w Librusie, że przewidywane oceny roczne są dostępne w dzienniku internetowym.
 • Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „nieklasyfikowany”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.
  2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (np. nauczanie domowe).
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 b, nie obejmuje następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, informatyka, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich przedmiotów nie ustala się oceny zachowania.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony najpóźniej do końca roku szkolnego (31 sierpnia).
 9. Do przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący,
  2) nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminujący,
  3) nauczyciel przedmiotu pokrewnego jako członek komisji.
 10. Tryb przeprowadzania komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) Imiona, nazwiska i funkcje nauczycieli egzaminujących,
  2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3) zadania egzaminacyjne,
  4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalone stopnie.
 13. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni roboczych od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania. Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

Promowanie uczniów

 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej na podstawie wystawionej w klasyfikacji rocznej oceny opisowej.
 2. Uczeń klas I i II może być promowany do klasy programowo wyższej nawet w ciągu roku szkolnego, na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Oceny z zajęć dodatkowych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

Postępowanie w przypadku zakwestionowania przez ucznia i jego rodziców procedury wystawienia oceny

 1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
 2. Zastrzeżenie należy zgłosić pisemnie podając w uzasadnieniu informację o niezgodności trybu otrzymania danej oceny z przepisami prawa oświatowego i szkolnego WZO.
 3. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Dyrektor szkoły dokonuje analizy zgłoszonego zastrzeżenia na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału (rozmowy z nauczycielem, wychowawcą, analizą dokumentacji szkolnej, itp.).
 5. O swojej decyzji uznania lub odrzucenia zastrzeżeń dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców w formie pisemnej w terminie do 14 dni od przyjęcia zastrzeżeń.
 6. Uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) może od decyzji dyrektora odwołać się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły, w terminie do 30 dni od rozpatrzenia zastrzeżenia, jednak nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 8. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 9. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. W skład komisji wchodzą:
  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
  3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący te same zajęcia edukacyjne.
 11. W przypadku uznania przez dyrektora szkoły uchybień w trybie ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  – jako przewodniczący komisji:
  2) wychowawca klasy,
  3)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
  4) pedagog / psycholog szkolny
  5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
  6) przedstawiciel rady rodziców
 12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.
 13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1) skład komisji
  2) termin sprawdzianu
  3) zadania sprawdzające
  4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1) skład komisji
  2) termin posiedzenia komisji
  3) wynik głosowania
  4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
  1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
  2) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 • Sprawdziany i testy kompetencji
 1. Szkoła stosuje się do zasad przeprowadzania obowiązujących sprawdzianów i testów zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniach MEN i w Ustawie Oświatowej.
 • Przepisy końcowe
 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN wchodzą w życie z dniem 4 września 2017 r.
 2. Zmiany WZO mogą być dokonane poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2017 r.