Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

1.       Zajęcia popołudniowe w świetlicy są nadobowiązkowe, jednak stanowią integralną część pracy szkoły i są spójne z realizowanym przez szkołę programem wychowawczym.

2.       Podstawowym zadaniem świetlicy jest sprawowanie opieki nad dziećmi po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, organizowanie im bezpiecznej zabawy i zapewnianie różnych form ciekawego i zdrowego wypoczynku.

3.       Świetlica czynna jest w godzinach 15.15 – 18.00.

4.       Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają deklaracje  i wskazują w nich osoby upoważnione do odbioru dziecka. Każdego dnia, upoważniona osoba zapisuje w dzienniku świetlicy godzinę i poświadcza odbiór dziecka własnoręcznym podpisem.

5.       W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie  umieścił w deklaracji, jeśli rodzic/opiekun prawny dostarczy do sekretariatu pisemne upoważnienie z podaniem danych tej osoby lub wyśle je ze swojego adresu mailowego na adres szkoły.

6.       Dziecko nie może być odebrane przez osobę niewskazaną w deklaracji na telefoniczną prośbę rodzica.

7.       Rodzice, opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka ze świetlicy najpóźniej o godzinie 17.55. W powtarzających się przypadkach przekroczenia godziny 18.00, wychowawca powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

8.       Wychowawcy świetlicy zaprowadzają i przyprowadzają uczniów na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę. Od momentu przekazania uczniów, do momentu ich odbioru, dzieci są pod opieką i odpowiedzialnością instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe.

9.       Instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe nie są upoważnieni do wydawania dzieci opiekunom. Rodzice i opiekunowie nie mogą odbierać dzieci w trakcie zajęć lub bezpośrednio po zajęciach od instruktora prowadzącego zajęcia. Dziecko wraca do świetlicy i stamtąd dopiero jest zabrane przez opiekuna po poświadczeniu odbioru w dzienniku.

10.    Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy oraz do przestrzegania ustalonych zasad zachowania.

11.    Obowiązkiem każdego ucznia jest:

·         kulturalne zachowanie i zabawa, unikanie krzyku i bardzo głośnego mówienia,

·         wykonywanie poleceń wychowawcy,

·         dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

·         informowanie każdorazowo o swoim wyjściu z sali,

·         .porządkowanie gier i zabawek i odkładanie ich na miejsce po skończonej zabawie.

12.    Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, a także zawiadamiać rodziców (prawnych opiekunów dziecka) o problemach  dotyczących ich dziecka.

13.    W razie wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie nasypujące działania:

·         udzielić pierwszej pomocy przed-medycznej,

·         w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe,

·         zawiadomić rodziców (opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia  wychowanka,

·         poinformować o wypadku Dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.

14.     W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 19.00, a wychowawca nie może skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, szkoła zawiadamia policję o zaistniałej sytuacji z prośbą o interwencję.