Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Podstawa prawna:

I. Główne założenia Programu

 1. Dziecko potrzebuje autorytetów, potrzebuje wsparcia i pomocy dorosłych, których darzy zaufaniem i szacunkiem.
 2. Wychowanie dziecka nie jest odrębnym czy dodatkowym przedmiotem szkolnym: stanowi integralną część edukacji i pracy dydaktycznej każdego nauczyciela.
 3. Za wychowanie dziecka odpowiadają rodzice. Rolą Szkoły jest wspieranie ich w wychowaniu dzieci. Założeniem programu wychowawczego szkoły jest więc dobra współpraca między szkołą i domem, oparta o wzajemny szacunek i zaufanie oraz mająca na celu rzeczywiste dobro dziecka.
 4. W swoich działaniach wychowawczych Szkoła kierować się będzie zawsze dobrem ucznia, troską o jego zdrowie i bezpieczeństwo, a także troską o poszanowanie godności osobistej wszystkich członków społeczności.
 5. Nauczyciel jest sojusznikiem rodzica, a rodzic – sojusznikiem nauczyciela w procesie wychowania i edukacji. Dziecko nie może znaleźć się pomiędzy dorosłymi stojącymi po dwóch stronach barykady, tak jakby istniał swoisty mur pomiędzy „domem” i „szkołą”. Rozwiązywanie ujawnionych w szkole problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka rozpoczyna się od wspólnej, szczerej diagnozy. Potem przychodzi czas na spójne i konsekwentne działanie rodziców i nauczycieli. Tylko takie działania mogą zapewnić postęp w rozwiązywaniu problemów.
 6. Uczniowie mają prawo do wyrażania swoich poglądów bez obawy o krytykę czy wyśmianie, pod warunkiem, że czynią to z poszanowaniem godności i poglądów innych ludzi.
 7. Zadaniem wszystkich nauczycieli i wychowawców jest dbanie o atmosferę, która sprzyja budowaniu prawidłowych relacji i więzi między uczniami, podejmowaniu przez nich różnorodnych zadań we współpracy z kolegami i nauczycielami przy przestrzeganiu wspólnie ustalonych i przyjętych zasad.
 8. Każdy członek społeczności szkolnej ma swoje prawa, ale również swoje obowiązki, każdy ma wpływ na jakość szkolnego życia i na otaczającą rzeczywistość.

II. Cele, jakie sobie stawiamy

Małe dziecko jest ciekawe świata i bardzo chętne do jego poznawania. Jest pomysłowe, twórcze, nie boi się pytać, a dorośli nie nadążają często z odpowiedziami na pytania: dlaczego? jak? po co? W szkole obserwujemy jednak często regres takiej postawy – dziecko staje się odtwórcze, traci motywację i zainteresowanie, uczy się od strony do strony, często na pamięć. Lęk przed oceną paraliżuje logiczne myślenie, zabija kreatywność. Wartość ucznia mierzona jest średnią jego ocen, a dziecko boi się coraz bardziej, że nie będzie w stanie spełnić oczekiwań dorosłych. Chcemy, by w Szkole PWN było inaczej.

Oto cele, jakie sobie stawiamy:

 1. Dążymy do wychowania i wykształcenia samodzielnego i odpowiedzialnego młodego człowieka, otwartego na potrzeby środowiska lokalnego, Polski, zjednoczonej Europy i świata.
 2. Umożliwiamy dziecku wszechstronny rozwój, zgodny z jego potrzebami i możliwościami. Wzmacniamy jego mocne strony, podtrzymujemy i zwiększamy jego motywację.
 3. Uczymy dzieci radzić sobie z emocjami, stresem, lękami i niepewnością. Rozwijamy ich kompetencje miękkie.
 4. Traktujemy dziecko poważnie, słuchamy, staramy się je rozumieć. Wymagamy przestrzegania zasad, ale najpierw wspólnie z dzieckiem te zasady tworzymy i tłumaczymy. Ukazujemy, że zasady obowiązują wszystkich: zarówno dzieci, jak i dorosłych, i że przestrzeganie ich służy dobru społeczności, w której funkcjonujemy.
 5. Liczy się dla nas przede wszystkim rozwój dziecka. Chwalimy za postępy, doceniamy wysiłek, zachęcamy i dodajemy odwagi. Wyniki mają dla nas głównie funkcję informacyjną i wspierającą.
 6. Uczymy dzieci pracy zespołowej. Zachęcamy je do współpracy, a nie do niezdrowej rywalizacji.
 7. Wspieramy pomysłowość, kreatywność i aktywność w działaniu. Od najmłodszych klas realizujemy z uczniami projekty, uczymy stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Cenimy pasje, zachęcamy do rozwijania zainteresowań.
 8. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szerokiego, otwartego spojrzenia na otaczający świat i żyjących w nim ludzi. Zachęcamy do działań prospołecznych, akcji charytatywnych i działań na rzecz społeczności lokalnych.
 9. Uczymy dyskutowania: spokojnego, rzeczowego przedstawiania swoich poglądów, formułowania argumentów i wysłuchiwania z szacunkiem racji innych ludzi.
 10. Promujemy działania proekologiczne, ukazujemy wpływ każdego człowieka na przyszłość naszej Planety i jakość życia na niej.
 11. Ukazujemy uczniom, że pracują dla własnego rozwoju, dla własnego dobra, że kształtują własną przyszłość. W tym kontekście ukazujemy im bezsensowność niesamodzielnej pracy, ściągania i plagiatu.
 12. Rozwijamy u uczniów postawę obywatelską, zachęcamy do podejmowania inicjatyw, uczymy samorządności.
 13. Dążymy do tego, by nasi uczniowie przejmowali stopniowo odpowiedzialność za swój rozwój, by byli coraz bardziej samodzielni, nie bali się podejmować decyzji i dokonywać wyborów. Jesteśmy gotowi ich w tym wspierać i wzmacniać.
 14. Wierzymy w dziecko i chcemy, by ono wierzyło w siebie. Dążymy do tego, by nasi uczniowie byli uprzejmi, radośni, otwarci na innych i odważnie patrzący na swoją przyszłość i na świat, który ich otacza.

Absolwent Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN:

 1. jest otwarty na otaczającą rzeczywistość, odważny i samodzielny;
 2. umie dokonywać wyborów, podejmować decyzje i przewidywać ich skutki. Nie boi się jednak zwrócić o poradę czy o pomoc. Ceni doświadczenie innych;
 3. jest kreatywny, odpowiedzialny, zdolny do podejmowania inicjatyw i do twórczej, konsekwentnej pracy przy ich realizacji;
 4. umie pracować w zespole;
 5. szanuje poglądy i uczucia innych ludzi, dostrzega bogactwo w różnorodności;
 6. dba o kulturę i estetykę języka, zachowania i ubioru,
 7. jest przygotowany do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie.

III. Program profilaktyki

Celem programu profilaktyki jest wskazanie narzędzi i sposobów zapobiegania wszelkiego typu zagrożeniom, korygowanie postaw, wspieranie uczniów oraz ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka.

Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne w zakresie zapobiegania zagrożeniom dotyczą wszystkich uczniów. Coraz młodsze roczniki są zagrożone uzależnieniem spowodowanym np. zainteresowaniem młodych ludzi, a często nawet dzieci tzw. „dopalaczami”.

Podejmujemy:

 1. działania wychowawcze mające na celu promocję zdrowia, zdrowego trybu życia  oraz wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej;
 2. działania edukacyjne mające na celu pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem, w rozwiązywaniu konfliktów, opieraniu się naciskom otoczenia, poszerzaniu wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
 3. działania informacyjne na temat skutków zachowań ryzykownych;
 4. działania profilaktyczne mające na celu wspieranie uczniów w ich rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne.

W realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, lekarzami, psychologami, terapeutami, a także z policją i ośrodkami specjalistycznymi.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 30 sierpnia 2017.