Trampolina do przyszłości – nasz program

trampolina_sm

Realizacja autorskiego programu PWN „Trampolina do przyszłości” zapewnia naszym wychowankom systematyczny, wszechstronny rozwój, dzięki czemu odkrywają swój potencjał i potrafią go w pełni wykorzystać. Program metodyczny Szkoły Podstawowej PWN opieramy na nowatorskiej myśli psychologiczno-pedagogicznej, której źródła tkwią w klasycznych nurtach kształcenia i wychowania.

7 filarów programu PWN „Trampolina do przyszłości”

1. Indywidualizacja procesu nauczania

Umiejętność uczenia się jest uznana za kluczową kompetencję ogólnego kształcenia. Każde dziecko powinno uczyć się najlepszy dla siebie i przez to najbardziej skuteczny sposób. Dlatego też pracę z naszymi wychowankami rozpoczynamy od opracowania indywidualnego profilu każdego z nich, a następnie ustalamy ścieżkę edukacyjną właściwą dla konkretnego dziecka. Dzięki diagnozie wychowawca potrafi rozpoznać profil i wynikające z niego zachowania, planuje pracę z uczniem zgodnie z jego naturalnym predyspozycjami i umiejętnie wspiera go w procesie nauki. Treści nauczania opracowywane są na trzech poziomach trudności, aby nauczyciel mógł dostosować tempo nauczania do wyników indywidualnej diagnozy ucznia.

Każdy uczeń odnosi sukces!

2. Naturalna dwujęzyczność

Nauczanie dwujęzyczne przyczynia się do rozwoju zdolności matematycznych, abstrakcyjnego myślenia i koncentracji (wg ostatnich badań prof. Ellen Bialystok). Swoboda porozumiewania się w środowisku wielokulturowym otwiera dzieci na świat, poszerza horyzonty, inspiruje do poznawania nowych kultur i podróżowania. W trakcie autorskich projektów badawczych dzieci uczą się języka obcego, jednocześnie posługując się nim, co sprawia, że zyskują coraz większą swobodę w komunikacji i stopniowo nabywają kompetencji językowych na poziomie porównywalnym z językiem ojczystym.

Każdy uczeń jest „obywatelem świata”!

3. Tutoring edukacyjny i rozwojowy

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Nauczyciel (tutor) służy uczniowi radą i pomaga mu wyznaczyć szlak poszukiwań. Wspieramy naszych uczniów w rozwoju i w lepszym poznaniu siebie, dzięki czemu nabywają z czasem umiejętność planowania własnego rozwoju edukacyjnego, życiowego i zawodowego, oraz uczą się nawiązywać i pogłębiać relacje społeczne w szkole i poza nią.

Każdy uczeń jest dla nas ważny!

4. Nauczanie wielozmysłowe

W każdej grupie spotyka się uczniów o preferowanym stylu uczenia się. Istotą nauczania wielozmysłowego jest to, by nowa informacja docierała do dziecka kilkoma kanałami sensorycznymi (wzrokowym, słuchowym, dotykowym i ruchowym), co daje większe szanse na trwałe zapamiętanie materiału. Poprzez nauczanie wielozmysłowe wyzwalamy w dzieciach motywację do zdobywania wiedzy i zwiększamy skuteczność uczenia się.

Każdy uczeń rozwija swój potencjał!

5. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie

Projekt „Akademia Uczniowska”, zrealizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, pokazał, jak skutecznie „wciągnąć” uczniów do świata wiedzy. Wdrażamy jego idee w naszej szkole i angażujemy uczniów we wzajemne nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez zastosowanie eksperymentów, obserwacji, zajęć z pytaniem problemowym, gier dydaktycznych. Taki styl pracy nie tylko utrwala wiedzę merytoryczną (nauka przez doświadczanie), ale uruchamia również krytyczne myślenie, pokazuje przyczynę i skutek, uczy wyciągania wniosków, angażuje i buduje wiarę we własne możliwości.

Każdy uczeń samodzielnie poszukuje odpowiedzi!

6. Nauczanie poza klasą

W naszej szkole Dzień Pustej Klasy mamy kilka razy w miesiącu. Dzień Pustej Klasy to święto zainicjowane w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Co roku do akcji przyłączają się tysiące nauczycieli, którzy tego dnia organizują niebanalne lekcje na świeżym powietrzu, w naturalnym środowisku, w mieście, w galeriach czy muzeach. Miejscem nauki naszych uczniów jest całe środowisko kulturowe i przyrodnicze, a nie tylko szkoła. Wdrażamy model edukacji w świecie – szkoły bliskiej życiu. Organizujemy też dla naszych uczniów obozy naukowe.

Każdy uczeń jest odkrywcą!

7. „Fair play” w sporcie i życiu

Wychowanie fizyczne i sport odgrywają szczególnie istotną rolę w procesie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej i społecznej. W zabawie i sporcie uczymy, że o wartości sportowca i człowieka decydują nie tylko jego rekordy, ale też tzw. postawa sportowa – „fair play”. Uczymy uczciwości, poszanowania przeciwnika, sędziego, przepisów, a także reguł walki sportowej, nienagannego zachowania podczas zawodów, zajęć sportowych, także lekcji wychowania fizycznego. Podejmowanie aktywności ruchowej stwarza szczególne warunki rozwoju oceny własnych możliwości i samodoskonalenia, a w czasie gier i sportów zespołowych – działania w sposób opanowany, świadomy i celowy, mimo sytuacji stresowej czy silnych emocji.

Każdy uczeń potrafi współpracować w grupie!