Zasady rekrutacji 2017/18

 1. Rekrutacja do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN rozpoczyna się 1 marca 2017 roku. O przyjęciu dziecka do Szkoły nie decyduje kolejność zapisu.
 2. W roku szkolnym 2017/18 otworzymy pięć oddziałów klasowych: klasę I, II i VII, oraz dodatkowo dwa oddziały, do których będzie najwięcej zgłoszeń.
 3. Rodzice zgłaszają dziecko do rekrutacji wypełniając ankietę zgłoszeniową do szkoły, oraz uiszczając opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł.
 4. Wypełnioną Ankietę można złożyć w sekretariacie Szkoły (wejście do budynku od strony Przedszkola PWN) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.
 5. O przyjęciu dziecka do klas I – IV decyduje:
  • obserwacja dziecka podczas 2-godzinnych zajęć grupowych prowadzonych przez nauczycieli,
  • rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami.
 6. O przyjęciu dziecka do klas V – VII decyduje:
  • rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami,
  • rozmowa z dzieckiem,
  • sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (60-80 min.).
 7. Rozmowy rekrutacyjne i zajęcia dla dzieci odbywać się będą w soboty, między 4 marca i 1 kwietnia 2017.
 8. Informację o terminie rozmów, a także o terminie zajęć dla dziecka kandydującego do klas 1-4 rodzice otrzymają drogą telefoniczną najpóźniej do dnia 3 marca 2017.
 9. Na rozmowę rekrutacyjną należy przynieść dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. Wpłaty należy dokonać na konto 69 1600 1127 1845 2748 6000 0001 z dopiskiem: „Opłata rekrutacyjna, Kasia Nowak, do kl. 1”. Prosimy również przynieść ważne dokumenty dotyczące dziecka (świadectwo szkolne z ostatniego roku, wyniki diagnozy gotowości szkolnej, posiadane przez dziecko certyfikaty językowe itp.).
 10. Sprawdzian dla kandydatów do klas 5 – 7 odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia 2017 o godzinie 10.00.
 11. Decyzja dotycząca przyjęcia dziecka do szkoły zostanie przekazana drogą elektroniczną w dniach 5 – 7 kwietnia 2017.
 12. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia dziecka do szkoły jest arbitralną decyzją osób przeprowadzających rekrutację i nie podlega uzasadnianiu. Prace pisemne dzieci kandydujących do klas 5-7 nie są udostępniane do wglądu.
 13. W celu podpisania wstępnej umowy kształceniowej, rodzice przyjętych do szkoły uczniów proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w dniach 19 – 21 kwietnia w godzinach 15.00 – 18.00. Na to spotkanie należy przynieść potwierdzenie wpłaty jednorazowego wpisowego w wysokości 2000 zł.
 14. Niewpłacenie wpisowego i niepodpisanie wstępnej umowy kształceniowej do dnia 26 kwietnia spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie do szkoły kolejnego kandydata z listy rezerwowej.