Zasady

Zasady Rekrutacji do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Rekrutacja do klasy I Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 2 listopada 2017 r.
 2. Do klasy I przyjmować będziemy dzieci z rocznika 2011, a w wyjątkowych przypadkach – dzieci z pierwszej połowy roku 2012.
 3. Prowadzimy również rekrutację do oddziału przedszkolnego (zerówki) dla dzieci z rocznika 2012 oraz rekrutację uzupełniającą do klasy II.
 4. W roku 2018/2019 istnieje możliwość utworzenia w szkole oddziału klasy III.
 5. Wszelkich informacji na temat funkcjonowania szkoły, programów nauczania i wychowania, a także procedury rekrutacji udziela Dyrektor Szkoły na zebraniach w dniach 29 listopada 2017, a także 3 i 31 stycznia 2018, o godzinie 17.30.
 6. Rodzice zainteresowani rekrutacją do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN składają w sekretariacie wypełnioną Ankietę Zgłoszeniową lub przesyłają jej scan drogą mailową, na adres rostafinskich@pwn.pl .
 7. O przyjęciu dziecka do Szkoły nie decyduje kolejność złożenia Ankiety Zgłoszeniowej.
 8. W pierwszej kolejności do klasy I przyjmowani są absolwenci oddziału przedszkolnego PWN oraz rodzeństwo uczniów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej lub wychowanków Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PWN. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia, w wyjątkowych przypadkach, absolwenta zerówki PWN lub rodzeństwa ucznia.
 9. O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje:
 • rozmowa Rodziców kandydata z Dyrektorem Szkoły;
 • akceptowanie przez rodziców Statutu, Regulaminu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Umowy kształceniowej, jaką Szkoła zawiera z rodzicami uczniów;
 • tydzień próbny, który dziecko spędza odpowiednio w oddziale zerowym lub w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PWN przy ul. Rostafińskich 1.
 1. Dziecko przychodzi na tydzień próbny po odbyciu przez rodziców rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem szkoły i po wniesieniu opłaty.
 2. Opłata rekrutacyjna i opłata za tydzień próbny spędzony przez dziecko w Przedszkolu wynosi 400 zł. Dodatkowo rodzic uiszcza opłatę za wyżywienie dziecka w trakcie tygodnia próbnego.
 3. Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem przez dziecko tygodnia próbnego, na konto szkoły: 69 1600 1127 1845 2748 6000 0001
 4. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do szkoły zostanie podjęta w ciągu dwóch tygodni od zakończenia procedury rekrutacyjnej. O decyzji tej rodzice zostaną zawiadomieni mailowo.
 5. Wyniki rozmów rekrutacyjnych i tygodnia próbnego są subiektywną oceną Dyrektora, Wychowawców i Pedagogów szkolnych. Szkoła nie wystawia żadnych opinii o dziecku, ani pisemnych uzasadnień podjętej decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu jego kandydatury.
 6. Przed spotkaniem rekrutacyjnym, Dyrektor Szkoły nie spotyka się indywidualnie z rodzicami kandydatów. Informacje o szkole podawane są na zebraniach informacyjnych.
 7. Budynek szkoły można oglądać w terminach zebrań informacyjnych, ewentualnie w ciągu roku szkolnego, po uprzednim umówieniu terminu.
 8. W terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, Rodzice podpisują umowę o rezerwację miejsca, a następnie wpłacają na konto szkoły wpisowe w wysokości 1000 zł. w przypadku dziecka przyjętego do oddziału zerowego i 2000 zł. w przypadku dziecka przyjętego do klasy I (lub II, czy III).
 9. Niepodpisanie umowy o rezerwację miejsca i niewpłacenie w ciągu dwóch tygodni wpisowego powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy i przyjęcie na to miejsce kolejnego kandydata.