Zasady

Zasady Rekrutacji do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Rekrutacja do klasy I Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 2 listopada 2018 r.
 2. Do klasy I przyjmować będziemy dzieci z rocznika 2012, a w wyjątkowych przypadkach – dzieci z pierwszej połowy roku 2013.
 3. Prowadzimy również rekrutację do oddziału przedszkolnego (zerówki) dla dzieci z rocznika 2013 oraz rekrutację uzupełniającą do klasy III, II
 4. W roku 2018/2019 istnieje możliwość utworzenia w szkole oddziału klasy IV.
 5. Wszelkich informacji na temat funkcjonowania szkoły, programów nauczania i wychowania, a także procedury rekrutacji udziela Dyrektor Szkoły na zebraniach w dniach 29 listopada 2018, a także  17 stycznia 2019, o godzinie 17.30.
 6. Rodzice zainteresowani rekrutacją do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN składają w sekretariacie wypełnioną Ankietę Zgłoszeniową lub przesyłają jej scan drogą mailową, na adres sekretariat.rostafinskich@pwn.pl .
 7. O przyjęciu dziecka do Szkoły nie decyduje kolejność złożenia Ankiety Zgłoszeniowej.
 8. W pierwszej kolejności do klasy I przyjmowani są absolwenci oddziału przedszkolnego PWN oraz rodzeństwo uczniów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej lub wychowanków Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PWN. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia, w wyjątkowych przypadkach, absolwenta zerówki PWN lub rodzeństwa ucznia.
 9. O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje:
 • rozmowa Rodziców kandydata z Dyrektorem Szkoły;
 • akceptowanie przez rodziców Statutu, Regulaminu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Umowy kształceniowej, jaką Szkoła zawiera z rodzicami uczniów;
 • tydzień próbny, który dziecko spędza odpowiednio w oddziale zerowym lub w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PWN przy ul. Rostafińskich 1.
 1. Dziecko przychodzi na tydzień próbny po odbyciu przez rodziców rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem szkoły i po wniesieniu opłaty.
 2. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do szkoły zostanie podjęta w ciągu dwóch tygodni od zakończenia procedury rekrutacyjnej. O decyzji tej rodzice zostaną zawiadomieni mailowo.
 3. Wyniki rozmów rekrutacyjnych i tygodnia próbnego są subiektywną oceną Dyrektora, Wychowawców i Pedagogów szkolnych. Szkoła nie wystawia żadnych opinii o dziecku, ani pisemnych uzasadnień podjętej decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu jego kandydatury.
 4. Przed spotkaniem rekrutacyjnym, Dyrektor Szkoły nie spotyka się indywidualnie z rodzicami kandydatów. Informacje o szkole podawane są na zebraniach informacyjnych.
 5. Budynek szkoły można oglądać w terminach zebrań informacyjnych, ewentualnie w ciągu roku szkolnego, po uprzednim umówieniu terminu.
 6. W terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, Rodzice podpisują umowę o rezerwację miejsca, a następnie wpłacają na konto szkoły wpisowe w wysokości 1000 zł. w przypadku dziecka przyjętego do oddziału zerowego i 2000 zł. w przypadku dziecka przyjętego do klasy I (lub II, czy III).
 7. Niepodpisanie umowy o rezerwację miejsca i niewpłacenie w ciągu dwóch tygodni wpisowego powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy i przyjęcie na to miejsce kolejnego kandydata.